Procedura organizacji opieki w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Siedlcach.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,
Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i GIS.

Cel procedury
Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania przedszkola w związku z nałożeniem
na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.
Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków
przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.
Organizacji opieki
1. Placówka czynna będzie w godzinach 630 – 1700.
2. Opieka nad dziećmi zapewniona będzie w godzinach 630 – 1630 wiąże się to z koniecznością dezynfekcji wszystkich sprzętów i zabawek, które używane są przez dzieci przebywające w placówce. (plac zabaw, stoły, krzesła, kredki, zabawki).
3. Do placówki przyprowadzane jest wyłącznie zdrowe dziecko.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola z objawami chorobowymi – katar, kaszel. Nauczyciel odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola.
5. Jeśli ktoś z domowników, najbliższej rodziny, z którą dziecko miało kontakt, przebywa na kwarantannie domowej obowiązuje kategoryczny zakaz przyjścia dziecka do przedszkola.
6. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystać mogą dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
7. Rodzic przyprowadza dziecko do placówki w maseczce. Obowiązkiem Rodzica jest również zapewnienie dziecku maseczki w drodze powrotnej z placówki do domu. Rodzic zapewnia dziecku czystą maskę, inną niż ta, w której przyszło do placówki.
8. Dziecko przekazywane jest pracownikowi przedszkola (pomoc nauczyciela) w ciągu komunikacyjnym wyznaczonym dla Rodziców.
9. Pracownik przedszkola (pomoc nauczyciela) z zachowaniem standardów GIS, mierzy temperaturę dziecka za pomocą termometru działającego na podczerwień. Jeśli temperatura dziecka wynosi 37,5 st. lub więcej – dziecko nie zostaję przyjęte do placówki.
10. Pracownika przedszkola (pomoc nauczyciela), który odebrał dziecko, odznacza obecność, rozbiera je w szatni i przekazuje nauczycielowi. W taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z placówki. Niedopuszczalne jest wejście Rodzica do budynku przedszkola.
11. W trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki należy zachować odstęp 1,5 do 2 metrów od innych dzieci i Rodziców. Nie tłoczymy się przed wejściem.
12. Po wejściu do sali dziecko pod okiem opiekuna myje dokładnie ręce wodą z mydłem.
13. W ciągu dnia dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody i odbywa się tak często, jak to jest potrzebne. Opiekunowie nadzorują dokładne mycie i wycieranie.
14. Nauczyciel wyznacza teren do zabawy oraz informuje dziecko o zasadach panujących w przedszkolu, przyczynach takiego stanu rzeczy, sposobach zachowania się w różnych sytuacjach.
15. Nauczyciel w ciągu dnia realizując materiał , organizuje dzieciom czas tak, aby miały jak najmniejszy kontakt bezpośredni ze sobą.
16. Bez względu na ewentualne niezadowolenie rodziców, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego – wietrzenie sal odbywa się co godzinę, lub częściej nawet w trakcie zabaw. Jeżeli temperatura na to pozwoli, okna będą jak najczęściej otwierane.
17. Część dnia (w zależności od warunków pogodowych i możliwości organizacyjnych) dzieci i opiekunowie spędzać będą na zewnątrz (wyłącznie w ogrodzie, wyjścia poza teren placówki są zabronione). W tym czasie grupy dzieci będą przebywać w swoich częściach ogrodu, bez możliwości kontaktowania się ze sobą.
18. W ogrodzie dzieci korzystają z zabawek i urządzeń uprzednio odkażonych przez pracownika dyżurującego. Jeżeli urządzenie nie może być odkażone z jakichś powodów, musi zostać wyłączone z użytkowania poprzez oznaczenie kolorową taśmą.
19. Odkażanie następuje po wyjściu dzieci z ogrodu przy pomocy ciepłej wody i środka
dezynfekującego.
20. Jeśli w godzinach odbioru tj. 1430 – 1630 dzieci będą przebywały w ogródku – rodzic czeka przy drzwiach na wydanie dziecka.
21. Istnieje możliwość telefonicznej informacji o wcześniejszym, planowanym odbiorze dziecka z placówki pod numerem telefonu 25 794 35 27 lub 25 794 35 26
22. W sali może przebywać 25 dzieci i dwóch opiekunów. Warunkowane jest to powierzchnią sali i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego (2,5 m2 na osobę i każdego opiekuna, z uwzględnieniem i odliczeniem powierzchni zajmowanej przez meble i elementy wyposażenia).
23. By każde dziecko miało równy dostęp do zajęć edukacyjnych, w placówce możliwe będzie prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, kształcenie hybrydowe (mieszane) lub zdalne.
24. Przy zachowania wzmożonej higieny nie rezygnujemy z leżakowania.
25. Zgodnie z zaleceniami GIS wietrzenie sal odbywa się co godzinę, lub częściej, nawet w trakcie zabaw.
26. Wprowadza się bezwzględny zakaz wnoszenia zabawek z domu do placówki.
27. Wszelkie ubrania, obuwie zamienne, chusteczki, bieliznę rodzice dostarczają i przekazują osobie dyżurującej przy drzwiach w opisanej foliowej torbie. Na co dzień nie będziemy przyjmować paczek z domu. Jeśli zajdzie taka koniczność obowiązuje nas czas ‘kwarantanny’ czyli rzeczy muszą odczekać na wniesienie ich do placówki.
28. O wyznaczonych porach pracownik dyżurujący dostarcza pod drzwi sal naczynia i posiłki, a po posiłku odbiera brudne naczynia i dostarcza je do zmywalni.
29. Pomoc nauczyciela pracująca w sali rozkłada naczynia i rozdaje posiłki.
30. Jeśli w placówce dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID – 1, wówczas dziecko/osoba izolowane są od reszty grupy. Informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna, osoba taka powinna jak najszybciej opuścić budynek przedszkola. Placówka zostaje zamknięta, zaś wszystkie dzieci i pracownicy, a także najbliższa rodzina zostają objęci 14 dniową kwarantanną.
31. Placówka zapewnia niezbędne wszelkie środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.